دکتر احمد پورقاسم

سوابق علمي

دكتري فلسفه تطبيقي با محوريت ذهن و زبان

كارشناسي ارشد فلسفه زبان

پايان دوره سطح حوزه

تاليفات

نقش خوش بینی کیهانی و فرهنگ در معنای داری زندگی از نظر جان هیک

کاربردی‌سازی علوم انسانی- روشها و نگرش‌ها

تحلیل نظریه ذهن بسط یافته و لوازم آن

تدوين كتاب آموزش  نوشتار آكادميك( ENGLISH ACADEMIC WRITING) در انگليسي مخصوص دانشجويان دوره دكتري و كارشناسي ارشد

تدوين كتاب آموزش گفتار آكادميك( ENGLISH ACADEMIC SPEAKING) در انگليسي مخصوص دانشجويان دوره دكتري و كارشناسي ارشد

Extended Mind: A comparative Study of Mulla Sadra, Clark and Chalmers’s Thoughts

The difference between “applied linguistics”, “linguistics applied”, “the philosophy of language” and “linguistic philosophy”

Speech Act (a review)

The Ordinary Language Philosophy in Gilbert Ryle’s Point Of View

Gilbert Ryle Point of View about Mind

The Considerations of Hick’s Critical Realism

On the Meaning of life in Hick’s Point of View

Is it possible to talk about the meaning of life in a physical world?

Philosophical Rationalism in Shia Theology

Extended mind and the Language

The Critical Consideration of William L Rowe for Evil, Moral responsibility and the best Possible World (ISI)

Philosophical identity of ego in the media (ISI)

مسئولیتها

مدیر مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتي امیركبیر

مدير زبان دانشگاه الجامعه الاسلامیه و همچنين دانشگاه الفرات الاوسط در كشور عراق(درحال حاضر)