دکتر ریحانه سادات عظیمی

 

سوابق تحصیلی

 کارشناسی ارشد: فلسفه ی غرب
 دکتری: فلسفه تطبیقی