گفتگو با دكتر انشالله رحمتي

محوريت بحث با دكتر انشالله رحمتي بر دو حوزه استوار بود

الف: مباحث مرتبط با كاربردي سازي علوم انساني

ب: اختصاص دفتري از مجله حكمت و فلسفه به بحث كاربردي سازي