مرور هفته

جلسه با استاد ملكيان درباره كاربردي سازي علوم انساني

/ايشان در ابتدا علوم انساني را تعريف كرده و بين علوم انساني و فنون انساني و علومي كه به نادرست انساني تلقي مي شود تفكيك قائل شدند. سپس، با بررسي معاني متعدد كاربردي سازي ، و تلفيق آنها با دسته بندي هاي متعدد علوم انساني، فازهاي متعددي از كاربردي سازي در علوم انساني را ياد آور شدند