دکتر نغمه پروان

دکترای فلسفۀ دین
مترجم
ویراستار
دبیر پرونده‌ در ماهنامۀ علمی‌تخصصی اطلاعات حکمت و معرفت