هيات علمي

هيات علمي انديشكده

هيات علمي انديشكده متشكل از دانش آموخته هاي علوم انساني و به طور خاص در رشته هاي فلسفه ذهن، تطبيقي ، دين است