جسات هم اندیشی

سلسله نشست‌های کاربردی‌سازی فلسفه در مجمع فلاسفه ایران با همکاری «اندیشکده کاربردی‌سازی علوم انسانی» برگزار می شود. هدف از برگزاری این جلسات، شناسایی موضوعاتی مرتبط با فلسفه است که قابلیت کاربردی شدن را دارا هستند. از دیگر اهداف این جلسات، می توان دست یابی به ایده های کاربردی در فلسفه را بر شمرد