دكتر زهرا حياتي

دكتر زهرا حياتي، نويسنده كتاب درآمدي بر كاربردي سازي علوم انساني است. در جلسه مصاحبه با ايشان، مباحث متعدد كاربردي سازي علوم انساني بررسي شد. ايشان نسخه اي از كتاب كاربردي سازي را نيز به انديشكده علوم انساني هديه كردند و فايلهاي ضبط شده مصاحبه ها را نيز در اختيار ما گذاشتند