تصویب اختصاص دفتر دست کم یک شماره مجله حکمت و معرفت به بحث کاربردی سازی علوم انسانی

طی جلسه با مسئول محترم مجله حکمت و معرفت و استقبال ایشان از این موضوع، قرار شد تا یک یا چند دفتر این مجله به موضوع کاربردی سازی علوم انسانی اختصاص یابد

تعداد مقالاتی که درهر دفتر چاپ می شود حدود هشت مقاله است که یک مقاله تالیفی و یک مصاحبه نیز از جمله آن می باشد