شمارۀ ۱۵۱ نشریۀ اطلاعات حکمت و معرفت با عنوان «کاربردی‌سازی علوم انسانی

صدوپنجاه‌ویکمین شمارۀ فصلنامۀ اطلاعات حکمت و معرفت با عنوان «کاربردی‌سازی علوم انسانی» به دبیری احمد پورقاسم شادهی و نغمه پروان منتشر شد.

«فلسفۀ کاربردی چیست؟» نخستین مطلب این دفتر، گفت‌و‌گویی است با پرفسور دیوید آرچارد، معاون «انجمن فلسفه کاربردی» انگلستان که احمد پورقاسم آن را به انجام رسانده است.

در دومین گفت‌وگو یعنی «کاربردی‌سازی علوم قرآنی در گسترۀ کاربرد‌سازی علوم انسانی» دکتر هادی وکیلی از پژوهشگران و اساتید حوزه علوم قرآنی به پرسش‌های حسن باقریان در این حیطه پاسخ می‌دهد.

سومین مطلب، نوشتاری است با عنوان «رویکردی جدید به کاربردی‌سازی علوم انسانی» به قلم احمد پورقاسم شادهی که کاربردی‌سازی علوم انسانی را بر اساس عملکرد آن موضوع بررسی قرار داده است.

نوشتار چهارم ویژه‌نامۀ کاربردی‌سازی علوم انسانی مقاله‌ای است با عنوان «فلسفه برای زندگی روزمره» اثر فین جینینگ که ریحانه‌السادات عظیمی آن را به فارسی برگردانده است.

«روش تدریس در علوم انسانی» به قلم الهام گرامی و محمد تاج‌بخش پنجمین نوشتار دفتر حاضر است که با استناد به یکی از رویکردهای نوین یادگیری، به تحلیل روش­ آموزش سنتی و نوین می‌پردازد.

«علوم انسانی سلامت‌گرا زندگی انسان‌ها را نجات خواهد داد» ششمین نوشتار بحث کاربردی‌سازی علوم انسانی است. این مقاله را استفن تولیمن به رشتۀ تحریر درآورده و الهام شمسی به فارسی ترجمه کرده است.

نوشتار هفتم این دفتر با عنوان «شاخه‌هایی از یک درخت» فصلی است از کتاب « ادغام علوم انسانی و هنر با علوم تجربی، مهندسی و پزشکی در آموزش عالی» با ترجمۀ مریم پورعسکری.

هشتمین و آخرین نوشتار مطلبی است در باب «درمان فلسفی» اثر الیوت کوهن که نغمۀ پروان آن را به فارسی برگردانده است و یکی از مهم‌ترین کارکردهای فلسفه در عصر حاضر را کمک به کاهش بحران‌های اخلاقی و معنوی معرفی می‌کند