شرکت در جلسات

هر جلسه هم اندیشی فرصتی است تا گزارش کار آن به همراه شرحی بر مطالب بحث شده بصورت یک مقاله کوتاه جهت چاپ در نشریات مرتبط آماده شود. این مقالات با نام نویسنده و تحت نظارت دکتر ریحانه سادات عظیمی و یا دکتر نغمه پروان تالیف شده و به مرحله چاپ خواهند رسید.